Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Pečovatelská služba Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí

příspěvková organizace

Podporou a pomocí klientům zvládat nepříznivé životní situace, způsobené sníženou schopností péče o sebe nebo svou domácnost, při setrvání v jejich domácím prostředí.

Cílová skupina:

Senior – osoba, se sníženou schopností péče o sebe nebo svou domácnost, která dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a vzhledem ke svému věku, sociálnímu nebo zdravotnímu stavu, potřebuje pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Osoba se zdravotním postižením – osoba, se sníženou schopností péče o sebe nebo svou domácnost.

Osoba – která potřebuje v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb.

Rodiny s dětmi – jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (trojčata, rok po sobě narozená dvojčata do 4 let).

Cílem terénních služeb: umožnit klientům žít co nejdéle ve svém domácím prostředí; žít běžným způsobem svých vrstevníků; poskytovat všem osobám základní sociální poradenství; při činnostech pečovatelské služby podporovat samostatnost klientů v jejich přirozeném prostředí. Poskytujeme pomoc a podporu při péči o osobu, při poskytnutí a zajištění stravy, při hygieně, při zajištění chodu domácnosti, při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Ve středisku osobní hygieny umožnit hygienickou péči i pro klienty z terénu, kde domácnost klienta není dostatečně pro tuto péči přizpůsobená – možnost dopravy autem pečovatelské služby.

Péče o osobu, poskytování a zajiištění stravy, hygiena,zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pečovatelské úkony služba poskytuje přímo v domácnosti dle potřeby klienta. Úkon, který klient potřebuje, pracovnice vykoná a odchází za dalším klientem.

165 klientů

Adresa: Na Pláni 1433, Ústí nad Orlicí, 562 06

Tel: 736 503 571, 728 916 474
E-mail: csp.uo@seznam.cz, PS.ustinadOrlici@seznam.cz
Web: http://www.csp-uo.cz

Kontaktní osoba:

Jitka Svobodová, koordinátor

Provozní doba:

pondělí – pátek: 06:30 h – 18:00 h sobota - neděle, svátky: 08:00 h – 13:00 h