Náš domov Koclířov, z.s.

Most naděje - Azylový dům pro rodiče s dětmi

Náš domov Koclířov, z.s.

zapsaný spolek

Služba je zaměřena na rodinu s dětmi, na matku s dětmi, otce s dětmi, nukleární rodinu, pár s dětmi, kteří mají sníženou schopnost vlastními silami uplatňovat svá práva a nároky, řešit svoji momentální krizovou situaci (ztráta bydlení, potřeba pomoci a podpory při řešení rodinných a osobních záležitostí), ale zároveň mají relativní předpoklady pro opětovné začlenění do společnosti - zájem o službu, soběstačnost v péči o domácnost a děti, spolehlivost, nekonfliktnost, motivaci k odpovědnosti za svůj rodinný život.

Struktura uživatelů služby: rodina s dětmi, pár s dětmi, otec s dětmi, matka s dětmi do 18 let

Služba je registrována IS 8921299

Hlavním cílem služby je pomoci mladým lidem s dětmi překlenout jejich nepříznivou sociální situaci a postupně a plynule je začlenit zpět do společnosti tak, aby službu v budoucnu nepotřebovali. Prvořadým posláním služby je zachovat rodinu, popřípadě vznik nové fungující rodiny, podpořit ji v  jejím samostatném životě, tak aby děti vyrůstaly v nezávadovém přirozeném prostředí.

Projekt se nezaměřuje pouze na poskytování ubytování, ale nabízí svým uživatelům a jejich dětem i další služby v oblasti sociálního poradenství, pomoc při chodu domácnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů, výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Vytváříme uživatelům prostor pro spolupráci a podporujeme je při řešení jejich osobních a rodinných záležitostí. Vytváříme podmínky pro stabilizaci a upevnění rodinných vazeb a motivujeme je k samostatnosti a odpovědnosti za jejich další život.

8 osob

Adresa: Koclířov 140, Koclířov, 569 11

Tel: 461 543 033, 737 316 280
E-mail: adkoclirov@tiscali.cz
Web: www.nasdomovkoclirov.cz

Kontaktní osoba:

Ivana Jedličková, vedoucí AD

Provozní doba: nepřetržitě – 24 hod. denně, 7 dní v týdnu