Domov pod hradem Žampach

Domov pod hradem Žampach

Domov pod hradem Žampach

Příspěvková organizace

Služby jsou určeny osobám s mentálním zdravotním postižením, které jsou starší 3 let (u služby CHB a PSB 19 let), které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a potřebují pobytovou službu sociální péče; tyto osoby mohou mít k mentálnímu postižení přidružené tělesné nebo smyslové postižení a to za podmínek stanovených zřizovací listinou poskytovatele.

Domov pod hradem Žampach je zařízením sociálních služeb Pardubického kraje, který poskytuje službu domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP), službu chráněné bydlení (CHB) a odlehčovací službu (OS). Tyto pobytové sociální služby domov poskytuje pro osoby s mentálním a eventuelně přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením.

  • domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)
  • chráněné bydlení (CHB)
  • odlehčovací služba (OS)
  • podpora samostatného bydlení (PSB)

Domov pro osoby se zdravotním postižením
Cílem služby je udržení a rozvoj schopností osoby se zdravotním postižením tak, aby mohla vést v maximálně možné míře běžný způsob života. Služba nabízí ubytování, stravování, pomoc při hygieně a sebeobsluze, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitaci, ošetřovatelskou zdravotní péči, pomoc při obstarávání osobních záležitostí. Služba je vhodná pro osoby se středním a těžším zdravotním postižením.

Chráněné bydlení
Cílem služby je pomoci osobě vést běžný způsob života; služba je proto zaměžena na udržování a prohlubování praktických dovedností při zajíšťování chodu domácnosti, při hospodaření s finančními prostředky, při rozhodování o o sobě samém, při rozvoji pracovních návyků a využíváním veřejných služeb. Služba je vhodná pro osoby s lehčím zdravotním postižením.

Odlehčovací služba
Základním posláním služby je dočasně zastoupit osobu blízkou v péči o zdravotně postiženou osobu a vytvořit ji tak čas pro vlastní odpočinek a obnovu sil. Účelem není trvale převzít péči o zdravotně postiženou osobu, ale dočasně rodině v této péči vypomoci s předpokladem návratu této osoby zpět do rodiny; jedná se o krátkodobé pobyty zpravidla v délce dní nebo několika měsíců v roce.

Podpora samostatného bydlení
Základním posláním Domova pod hradem Žampach ve službě podpora samostatného bydlení je pomáhat uživatelům žít v běžném prostředí vlastní domácnosti a zvládat nároky samostatného bydlení.Základní cílem služby je pomoci uživatelům služby, aby mohli žít ve vlastní funkční domácnosti a nebyli tak nuceni využít pobytové sociální služby. Služba se poskytuje osobám od 19 let s mentálním postižením, případně s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým.

  • domov pro osoby se zdravotním postižením - 106 míst, z toho 6 pro děti
  • chráněné bydlení - 13 míst
  • odlehčovací služba - 2 místa
  • podpora samostatného bydlení - 4 místa

Adresa: Žampach 1, Žamberk, 564 01

Tel: 465 618 184, 465 618 134, 603 569 564
E-mail: uspza@uspza.cz
Web: www.uspza.cz

Kontaktní osoba:

Grätz Luděk, PaedDr., ředitel domova

Provozní doba: nepřetržitá