Amalthea z.s.

Amalthea z.s.

Amalthea z.s.

zapsaný spolek

Amalthea z.s. vznikla v roce 2003. Vycházíme z přesvědčení, že nejlepším místem pro život dítěte je rodina – vlastní, adoptivní nebo pěstounská. Naším hlavním cílem je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče. Amalthea je pověřena k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a je registrovaným poskytovatelem sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Terénní sociální pracovníci poskytují rodinám služby v celém Pardubickém kraji. Amalthea dále poskytuje vzdělávání, informace a šíří osvětu v systému péče o ohrožené dítě, zavádí inovativní služby do praxe, podporuje organizace, které se danou oblastí zabývají.

Cíle organizace:

 • rozvíjet a podporovat služby pro dítě a rodinu
 • iniciovat spolupráci a komunikaci se státními i nestátními institucemi
 • hledat možnosti zvyšování kvality péče o dítě a rodinu
 • zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného zázemí

Služby jsou poskytovány rodinám s dětmi, těhotným ženám a jejich partnerům, kteří se dostali do obtížné situace, a náhradním rodinám.

Směřujeme k těmto cílům:

 1. Dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojeně a dobře tělesně i duševně prospívá.
 2. Rodiče/náhradní rodiče dokážou dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý rozvoj, posilují vztah s dítětem.
 3. Rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci a řeší ji ve prospěch dítěte.
 4. Jsou zjištěny a posíleny možnosti podpory dítěte v rodině i v jejím blízkém okolí.
 5. Pokud dítě nemůže ve své rodině zůstat, podporujeme takový postup, který dítě co nejméně traumatizuje a upřednostňuje péči v náhradní rodině před ústavním zařízením.
 6. Dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině.
 7. Pokud je to v zájmu dítěte, je posilován vzájemný vztah mezi dítětem umístěným v náhradní rodinné péči a jeho vlastní rodinou.

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

V programu Podpora pro rodinu a dítě spolupracujeme terénně i ambulantně s rodinami, jejichž životní situace vyžaduje pomoc (zvládání péče o dítě a jeho rozvoj, hospodaření, péče o domácnost apod.)

V programu Centrum náhradní rodinné péče spolupracujeme s pěstounskými a osvojitelskými rodinami.

Dobrovolnictví v programech Dobrovolnictví v Centru náhradní rodinné péče, Dobrovolníci pro ohroženou rodinu

Adresa: Městský park 274, Chrudim, 537 01

Tel: 773 952 819, 773 512 525
E-mail: amalthea@amalthea.cz
Web: www.amalthea.cz

Pobočky:
 • Hýblova 546, Česká Třebová , 560 02
Kontaktní osoba:

Mgr. Petr Čada, vedoucí pobočky Česká Třebová

Provozní doba:

 • Ambulantní forma: pobočky Chrudim a Česká Třebová (Hýblova 546): Po – 9:00 – 11:00; návštěvu je vhodné domluvit předem. 
 • Terénní forma: Po – pá 9:00 – 17:00